Επιμορφωτική συνάντηση 13-2-2016

Δημιουργική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων:

Storybird & Google Docs

Κατάσταση συμμετεχόντων

 

 

Πίνακας ανακοινώσεων

Story bird

Οδηγός storybird

Φύλλο Εργασίας για δημιουργία ιστορίας (Creating_story)

Οι δικές μας ιστορίες

Δημιουργική Γραφή με Google docs

Ερωτηματολόγιο – Αξιολόγηση